METODOLOGIA

 

 

 LA TERÀPIA AMB ANIMALS DE COMPANYIA

El projecte de l’associació de teràpia amb animals es basa en l’acostament de cavalls, gossos, cabres, lloros, conills, etc. a les persones amb discapacitat i s’intenta que rebin els màxims beneficis establint un contacte amb els animals, creant llaços afectius envers ells proporcionant que alhora aquestes persones realitzin esport i exercici i millorin la seva mobilitat.

La teràpia amb animals es realitza a l’escola d’ensinistrament canina Font-Galí, situada a la carretera del Bedorc dins el terme municipal de Piera que ens va obrir les portes des del primer moment, gràcies a la col·laboració incondicional dels responsables de l’escola, el Srs. Jordi i Ricard Pascuet Salvans.

 

El lloc on està ubicada l’escola reuneix molts requisits favorables ja que es troba situat en una muntanya rodejada de vegetació i lluny de la contaminació de les ciutats.

En un principi es va decidir començar la teràpia acostant aquestes persones als animals començant pels gossos, no va ser un procés fàcil, alguns d’ells quan els escoltaven bordar es negaven a entrar al recinte. Poc a poc i donant-les-hi el temps que necessitaven es va aconseguir que acostar-se als gossos passés a ser una cosa habitual cada dissabte per la tarda.

 

LA TERÀPIA EQUINA

Va ser més tard quan els voluntaris/es de l’associació vam marcar-nos un nou repte, no dubtàvem que no seria fàcil, però estàvem segurs que ho aconseguiríem, això si, sense cap tipus de pressió per la nostra part i respectant i permetent en tot moment que ells i elles estiguessin preparats i segurs per poder acostar-se a un altre animal que en aquesta ocasió seria el cavall, per a que poguessin sentir-lo proper i en cap moment com un enemic.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Així amb constància per part tant de voluntaris/es com dels joves, pot dir que es va intentar, es va provar i afortunadament amb molta satisfacció per part de tots es va aconseguir.
 

FISIOTERÀPIA

Mitjançant la fisioteràpia, es realitza estimulació motora i cognitiva de les   persones discapacitades.

L’objectiu de la fisioteràpia:

 
 

És millor la salut múscul-esquelètica i intentar evitar les retraccions i contractures que poden existir. També tractar les retraccions de la “espasticitat”. Tot això, podem obtenir-ho fent tot tipus de moviments, traccions, estiraments i petits massatges, per aconseguir que el pacient amb una minusvalia, es trobi millor i pugui utilitzar al màxim el seu cos.

 

 

 

 

LOGOPEDIA

L’objectiu més important és la reeducació o conservació del Llenguatge i la Parla. Per a dur-lo a terme ens trobem dos cops al mes i realitzem activitats diverses:

 

 Per aconseguir l’objectiu principal potenciem els següents continguts:

 

                                                                                                                                        

 
 

LA TERAPIA CON ANIMALES DE COMPAÑÍA

El proyecto de la asociación de terapia con animales se basa en el acercamiento de: caballos, perros, cabras, loros, conejos etc. A las personas con discapacidad y se intenta que reciban los máximos beneficios establecidos, creando así lazos afectivos, proporcionando a la vez que estas personas realicen: deporte, ejercicio y otras actividades para que puedan así mejorar su movilidad.

La terapia con animales se realiza en la escuela de adiestramiento canina Font-Galí, situada en la carretera del Bedorc, dentro del término municipal de Piera, en el cual nos abrieron las puertas desde el primer momento, gracias a la colaboración incondicional de los responsables de dicha escuela, los Sres. Jordi y Ricard Pascuet Salvanys. 

El lugar donde está ubicada la escuela, se podría decir que reúne muchos requisitos favorables ya que se encuentra situada en una montaña rodeada de vegetación y alejada de la contaminación de la ciudad. 

        En un principio se decidió comenzar la terapia acercando a estas personas a los animales, empezando por los perros, es cierto que no fue un proceso fácil, ya que cuando los escuchaban ladrar se negaban incluso a entrar al recinto.

Poco a poco y siempre dándoles el tiempo que ellos necesitaban se pudo conseguir que el acercarse a los perros pasase a ser algo habitual las tardes de los sábados.

 

LA TERAPIA EQUINA

Fue más tarde cuando los voluntarios nos marcamos otro reto, sabíamos que no iba a ser fácil, sin embargo, estábamos seguros de que lo íbamos a conseguir, eso sí, respetando y permitiendo en todo momento sin ningún tipo de presión por nuestra parte y esperando a que ellos estuviesen preparados y seguros para poder acercarse a los animales, en esta ocasión sería el caballo, para que pudieran llegar a sentirlo cercano y por supuesto en ningún momento como un enemigo.

Así con constancia tanto por parte de los voluntarios como de los niños se puede decir que se intentó, se probó y afortunadamente con mucha satisfacción por parte de todos, se consiguió.

 

FISIOTERAPIA

Mediante la fisioterapia, se realiza estimulación motora y cognitiva de las personas discapacitadas.

El objetivo de la fisioterapia es mejorar su salud musculoesquelética e intentar evitar las retracciones y contracturas que pudiesen existir. A su vez, tratar las retracciones de la espasticidad. Todo esto, lo podemos obtener haciendo todo tipo de movilizaciones, tracciones, estiramientos y pequeños amasamientos, para conseguir que el paciente con una minusvalía se sienta mejor y pueda utilizar al máximo su cuerpo.

 

LOGOPEDIA

El objetivo más importante es la reeducación o conservación del lenguaje y el habla para llevar a término nos encontramos dos veces al mes y realizamos actividades diversas:

 

Para conseguir el objetivo principal potenciamos los siguientes contenidos: