AVALUACIÓ DEL PROJECTE

 

 

 

L’avaluació és l’instrument que serveix per valorar processos i resultats i poder millorar el projecte, per això és molt important definir-ho bé tenint en compte tots els objectius de l’activitat, contestar les preguntes per posteriorment fer un anàlisis i elaborar més informació que ens ajudarà a fer les modificacions que calgui perquè el projecte no quedi desplaçat i garanteixi una qualitat.

Aquestes preguntes són: QUI realitza l’avaluació, QUÈ s’avalua, QUAN es realitza i COM es fa. Per dur a terme correctament l’avaluació farem servir uns indicadors de qualitat i quantitat:

 

INDICADORS PSICOLÒGICS

Serviran per veure els progressos psicològics obtinguts en cada persona ja que el centre de Font-Galí, compta amb el treball i suport d’un psicòleg, el qual coneix el cas concret de cada persona i realitza un informe trimestral mèdic dels progressos constats de cadascú dels participants a la teràpia.

 

INDICADORS FÍSICS

Serviran per veure la millora de la condició física i millora de la mobilitat persona ja que l’associació Qui té a qui? té contractats els serveis d’un fisioterapeuta per a les persones que formen part de l’associació, realitzant una sessió setmanal de fisioteràpia i la realització trimestral d’un informe de la situació física i millores de cada persona que realitza les teràpies amb animals.

 

INDICADORS FAMILIARS

Serviran per veure la millora afectiva i relacional que té la persona amb la seva família.

 

INDICADORS FINALS

Serviran per observar la millora de la relació de les persones que realitzen la teràpia envers la resta de persones que les envolten.

   

Avaluació Inicial:

Realitzada pel psicòleg del centre de Font Galí i pel fisioterapeuta de l’Associació Qui té a qui? a cada participant en la teràpia, abans de que comencessin a participar en el projecte amb animals.

Avaluació Processal:

Es refereix a totes les intervencions avaluadores mesurades amb els indicadors anteriors durant la durada de la teràpia per tal d’introduir-hi les modificacions necessàries que garanteixin la consecució dels seus principals objectius.

Avaluació Final:

Referida a una avaluació global anual tenint present els informes trimestrals realitzats pel psicòleg i el fisioterapeuta de l’associació... per així detectar el grau de millores físiques i psicològiques obtingudes en cada persona.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  

  

EVALUACIÓN DEL PROYECTO

 

La evaluación es el instrumento que sirve para valorar procesos y resultados y poder mejorar el proyecto, por eso es muy importante definirlo bien teniendo en cuenta todos los objetivos de las actividades, contestar las preguntas para posteriormente hacer un análisis y elaborar mas

 información que nos ayudara a hacer las modificaciones que haga falta y así el proyecto no quede desplazado y garantice una cierta calidad.

Estas preguntas son: Quien realiza la evaluación, Que se evalúa, Cuando se evalúa y Como se hace.

Para llegar correctamente a este propósito de la evaluación haremos servir unos indicadores de calidad y cantidad:

 

INDICADORES PSICOLÓGICOS

Servirán para ver el progreso psicológico obtenidos en cada persona ya que el centro de Font Galí, cuenta con el trabajo y el soporte de un psicólogo, el cual conoce el caso concreto de cada persona y realiza un informe trimestral medico de los progresos constantes de cada uno de los participantes en la terapia.

 

      INDICADORES FÍSICOS

Servirán para ver la mejora de la condición física y mejora de la movilidad ya que la asociación Qui te a qui? Cuenta con los servicios de fisioterapeuta para las personas que forman parte de la asociación, realizando una sesión semanal de fisioterapeuta y la realización trimestral de un informe de la situación física y mejoras de cada persona que realiza las terapias con animales.

 

INDICADORES FAMILIARES

Servirán para ver la mejora afectiva y racional que tiene la persona con su familia.

 

INDICADORES FINALES

Servirán para observar la mejora de la relación de las personas que realizan la terapia para con el resto de personas que lo rodean

 

Evaluación Inicial:

Realizada por el psicólogo del Centro de Font Galí y por el Fisioterapeuta de l’associación Qui te a qui? A cada participante de la terapia, antes de que comenzasen a participar en el proyecto con animales.

Evaluación Procesal:

Se refiere a todas las intervenciones y evaluaciones medidas con los indicadores anteriores durante el tiempo de la terapia para poder introducir las modificaciones necesarias que garanticen la consecución de los principales objetivos.

Evaluación Final:

Referida a una evaluación global anual teniendo presente los informes trimestrales realizados por el psicólogo y fisioterapeuta de la Asociación... para así detectar el grado de mejoras físicas y psicológicas obtenidas en cada persona.